Семинар “Междусекторното партньорство при решаването на екологични проблеми в региона”


Резултати от семинара - SWOT анализ

На 6 и 7 юли в Старозагорски минерални бани се проведе обучителен семинар, в рамките на проект «Партньорство за екополитика», изпълняван от Търговско-промишлена палата – Стара Загора, в партньорство с “Обществен дарителски фонд” и СНЦ “Гражданско обединение”, финансиран по програма ФАР „Развитие на гражданското общество”, Бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.01.

Основните цели на срещата бяха:
- Да се изгради и задълбочи сътрудничеството между партньорите за използването на нов аналитичен подход при решаване на проблеми, основан на принципа “учение чрез прилагане”.   

- Изграждане на интерактивно сътрудничество за разработка на SWOT анализ за състоянието на околната среда.

- Изготвяне на SWOT анализ на състоянието на околната среда.   

- Представяне на първи резултати от функционирането на Екоцентър – Стара Загора.   Модератор на работната среща беше Ирен Стефанова, от Сдружение “3 НЕТ”, София.   
Участие в семинара взеха членовете на Консултативен Екосъвет – Стара Загора, представители на държавната и местна власт и неправителствени организации.    

Срещата беше открита от г-жа Мария Нейкова, Областен управител на област с административен център Стара Загора.

Представители на различни институции и организации предоставиха актуална информация по темите:   

“Система за ранно предизвестяване. Описание и структура на действие” инж. Пенка Начева – Директор на РИОСВ – Стара Загора  

“Екологично законодателство” Тоньо Тонев – Председател на Окръжен съд – Стара Загора

"Управление на околната среда, община Стара Загора" 

“Дейност на Регионално управление по горите – Стара Загора” инж. Николай Иванов – заместник началник на РУГ – Стара Загора   

“Анализ на резултатите от респираторния скрининг на детското население в гр. Стара Загора” д-р Милева, Министерство на здравеопазването  

“Изследователска програма вследствие на обгазяванията на гр. Стара Загора относно повишаване на острите респираторни заболявания сред населението” д-р Любомир Любенов

„Някои екологични проблеми и практични действия за тяхното решаване” доц. Вера Баракова, кат.”Приложна екология”, Тракийски университет

“Стратегия за развитие на област Стара Загора” 
(раздел “Екология”) г-жа Мариана Кръстева, Областна администрация Стара Загора  

Представяне дейността на Екоцентър – Стара Загора инж. Николай Шопов и г-н Тони Куцаров  

По време на семинара се дискутира екологичното състояние на региона през погледа на местната власт. Беше направено въведение в стратегическото планиране. Участниците бяха запознати с основните характеристики на процеса на планиране и етапите при разработването на стратегически план. Изготвиха се Анализ на средата, SWOT анализ, Анализ на външната среда, Анализ на вътрешната среда и „Дърво на проблемите”, след което на резултатите от обучителния семинар бяха обобщени и бяха набелязани последващите действия на Консултативния Екосъвет.