За центъра

Екоцентърът е създаден по проект “Партньорство за екополитика”, който се изпълнява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора, в партньорство с “Обществен дарителски фонд - Стара Загора” и СНЦ “Гражданско обединение - Стара Загора”, с финансовата помощ на Европейския съюз, по програма ФАР "Развитие на гражданското общество” BG 2004/016-711.01.01.

Екоцентърът е създаден в отговор на нарастващата потребност от екологична информация и граждански контрол.

ЕКОЦЕНТЪРЪТ

Приема сигнали от граждани за екологични проблеми и явления, въздействащи върху хора, реколта, животни и околна среда
Информира гражданите и институциите за екологичната обстановка в региона
Информира за нормативната уредба, свързана с околната среда и регионалните еко политики
Разработва и разпространява информационни материали
Събира, обработва и анализира данни за екологичната обстановка в региона
Организира посещения на места с проявени екологични проблеми от експерти и граждани

из Конституцията на РБългария:

чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

чл. 15. РБългария осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа…

чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва, като най-тежко престъпление.