Обезвреждат негодни пестициди с финансовата подкрепа на Швейцария

С 38 млн. лева ще бъдат унищожени над 6 хил. тона опасен отпадък.
С финансовата подкрепа на Швейцария Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприема действия за обезвреждане на пестицидите с изтекъл срок на годност, съобщават от екоминистерството. 
Проект на МОСВ за екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита е одобрен за изпълнение от Националното координационно звено по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

Проектът е на обща стойност 23 411 765 швейцарски франка, или около 38 млн. лв., от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Швейцария и 15% е националното съфинансиране. Предстои подписване на договора. Дейностите по обезвреждането трябва да приключат до края на юли 2019 г.

Залежалите пестициди в страната се съхраняват в 381 централизирани държавни и общински складове, както и в 1920 затворени стоманобетонни контейнери (т.нар. Б-Б кубове), финансирани със средства от Държавния бюджет и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на над 10 млн. лв.

Те представляват опасни отпадъци по смисъла на закона. Съхраняват се основно в общински складове и кметовете на общините са отговорни за тяхното управление. В ограничен брой случаи се съхраняват и в складове кооперативна и частна собственост и отговорността е на техните собственици. Количествата, съхранявани в кооперативни и частни складове, както и в складове с неясна собственост, няма да бъдат включени в проекта.

Чрез финансовата подкрепа на Швейцария МОСВ предприема действия за решаването на проблема, вместо да бъде оставен на общините, много от които не разполагат с необходимите ресурси и капацитет за намирането на адекватно решение.

В момента в страната съществуват около 14 083 тона залежали пестициди, от които 6 403 тона се съхраняват в складове и 7 680 тона в Б-Б кубове. Тъй като в нашата страна няма подходящи съоръжения, единствената възможност за крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди е в лицензирани инсталации в държави основно от Европейския съюз. Проектът предвижда следните дейности:

1. Преопаковане, временно съхранение, износ с цел обезвреждане (окончателно унищожаване)

2. Идентификация на приоритетните складове и терени за саниране

3. Саниране на складове и терени, където се съхраняват преопаковани, събрани и изнесени пестициди;

4. Транспортиране, преопаковане и унищожаване на пестициди от Б-Б контейнерни кубове. Приоритетно ще бъдат обезвредени пестициди в Б-Б контейнерни кубове с дефекти, установени по време на предпроектното проучване по проекта.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

- 6 403 тона преопаковани и изнесени пестициди, което е максималната възможна стойност за преработване в рамките на настоящия проект от общо 14 083 тона в страната.

- Закрити складове в най-малко 60 общини.

- Санирани складове и обекти на площ от най-малко 400 000 квадратни метра.

- Обезвредено съдържание на най-рисковите контейнери тип Б-Б кубове.

- Транспортиране на Б-Б контейнерни кубове до малък брой централизирани площадки (например изпразнени и санирани централни складове), откъдето на по-късен етап ще започне постепенното им обезвреждане.

Проблемът с пестицидите с изтекъл срок на годност възникна в страната след 1990 г. поради занижен контрол на съхраняване в складовете на бивши ТКЗС, АПК и др., създаващи предпоставки за безстопанственост, неправомерни действия, нарастване на риска за здравето на хората и замърсяване на околната среда.

Ежегодно регионалните инспекции по околната среда и водите съвместно с общинските администрации по места и специалисти от службите по растителна защита и гражданска защита извършват проверки на място за състоянието на складовете и пестицидите, съхранявани в тях. До този момент няма регистрирани почвени замърсявания с устойчиви органични замърсители, каквито са пестицидите с изтекъл срок на годност.

http://inews.bg/