Одобрените проекти по Дарителска програма на "Загорка" 2012г.

Daritelska programa-Zagorka

Организация: Училищно настоятелство при ЦДГ 68

Проект: "Мека топлина"

Цел: Намаляване на вредните емисии в атмосферата, чрез използване на слънчевата енергия за подгряване и затопляне на вода за битови цели. Монтаж и експлоатация на слънчеви колектори. Създаване на по-добро бъдеще за поколенията. Повишаване на екологичното съзнание у родителите и възпитаване на младото поколение. 

Организация: СНЦ "СКП Траяна"

Проект: "Чиста вода - здрави деца"

Цел: Повишаване енергийната ефективност и опазване на водите, чрез инсталиране на високо енергийно ефективно съоръжение за отопление и филтрация на водата на детски плувен басейн в СДГ № 10, за деца на възраст от 2 до 7 години.

Организация: Училищно настоятелство при ПГВМ "Иван Павлов"

Проект: "Слънчева вода"

Цел: Изграждане на соларна система за използването на слънчевата светлина и енергия за затопляне на вода за битови цели. Опазване на въздуха и възпитаване на култура за ефективно ползване на енергийните ресурси. От проекта ще се възползват всички ученици от гимназията, както децата ползващи общежитието към гимназията.

Организация: "Гражданско Обединение - Екоцентър"

Проект: "Бъди модерен, бъди еко"

Цел: Основна цел на проекта е да се създадат предпоставки за по-добро бъдеще на

гражданите на Стара Загора, чрез подобряване на околната жизнена среда,

подпомагане на инициативите за ограничаване използването на полиетиленови

торбички за пазаруване и засилване интереса на бизнеса към екологични инициативи

и „зелена” отговорност.

Проектът ще допринесе пряко за подобряване знанията и културата на жителите в региона за разделното събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки.

Организация: НЧ "Христо Ботев - 1952г."

Проект: "Водата – символ на Старозагорските бани"

Цел: Да се даде възможност на хората от селото да участват в промяната на неговия облик, да полагат системна грижа за пространството около езерото и да възпита у тях отношение на грижа към заобикалящата ни среда. 

Организация: СНЦ "Инер Уил клуб"

Проект: "Капка по капка"

Цел: Проектът има за цел да привлече вниманието ни към водата – как да я пестим и ценим чрез инсталиране на система за намаляване на загубата на вода в една от централните обществени чешми в Стара Загора.

Организация: НЧ "Наука - 1905" с. Шаново

Проект: "Енергийно ефективно читалище"

Цел: Поставяне началото на изпълнението на стратегията за енергийна ефективност на сградата. Подмяна на старата дограма с PVC. Подмяна на осветлението с енергоспестяващо.

/Екоцентър - Стара Загора/